Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Android DJ's, Events & More en Superbruiloft.nl, alsook op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Android DJ's, Events & More of Superbruiloft.nl niet, tenzij deze vooraf expliciet door Android DJ's, Events & More of Superbruiloft.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 1. “Opdrachtnemer” Android DJ's, Events & More of Superbruiloft.nl als verhuurder
 2. “Opdrachtgever” Natuurlijke – of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst bij Opdrachtnemer apparatuur huurt en/of een dj/show boekt.
 3. “Apparatuur” Alle apparatuur, kabels, en caseware die Opdrachtnemer tot de beschikking stelt bij de verhuur/show.
 4. “De artiest” De (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement zijnde artiest, musicus en/ of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen, die zich jegens Opdrachtnemer heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
 5. "Riders", zijnde speciale - aanvullende - bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend.
 2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij Opdrachtnemer Op dit moment wordt de wederpartij door Opdrachtnemer ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van zeven dagen na dagtekening in het bezit is van Opdrachtnemer
 4. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst niet binnen zeven dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft Opdrachtnemer, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
 5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Opdrachtnemer daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

 1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde materialen, dj, artiest en/of show.
 2. De artiest is verplicht ruim van tevoren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen.
 3. BUMA/STEMRA/SENA-rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever garandeert:
  1. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan apparatuur, de betrokkenen en/ of zaken van de artiest, toeleverancier en/ of Opdrachtnemer. Tevens zorgt de opdrachtgever indien nodig voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
  2. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met Opdrachtnemer een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
  3. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
  4. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. Soundmasters zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders.
 5. Het maken van beeld- en/ of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot verhuur artikelen

 1. De opdrachtgever verklaart de gehuurde materialen in de ontvangen staat te retourneren aan Opdrachtnemer. Wanneer opdrachtgever de gehuurde materialen beschadigd of niet schoon retourneert zal opdrachtnemer hier kosten voor rekenen met een minimum van € 35.00.
 2. Bij alle verhuur wordt een legitimatie gevraagd en een minimale borg van € 75.00 (afhankelijk van de huurprijs).

Artikel 5. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Opdrachtnemer van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6. Prijzen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/ of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Opdrachtnemer prijsverhogingen -bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/ of organisatorische kosten mochten voordoen, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief BTW en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten;
 4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/ of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 7. Stroomvoorzieningen

De opdrachtgever wordt geacht voldoende stroomvoorzieningen te leveren die nodig zijn,
binnen een straal van 25m. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en
deugdelijkheid van deze stroomvoorziening. Alle schade en/of problemen die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Parkeren/laden en lossen

De opdrachtgever dient één gratis parkeerplaats ter beschikking te stellen binnen een afstand van 50m van het aangegeven adres. Het laden en lossen dient direct ter plaatse mogelijk te zijn binnen een afstand van 10 meter. Het opstellen op een hogere- of lagere gelegen verdieping dan de begane grond is mogelijk, mits dit wordt aangegeven op/tijdens de aanvraag. Indien dit niet bekend is gemaakt worden hiervoor extra kosten berekend met een minimum van € 50.00 en in het ergste geval kan het optreden door Opdrachtnemer worden geannuleerd zonder restitutie van de uitkoopsom.

Artikel 9 Gebruik van consumpties

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 2 consumpties per uur voor alle personeelsleden van Opdrachtnemer vanaf moment van aankomst tot het moment van vertrek (ook tijdens op of afbouw) Afhankelijk van de tijden dient opdrachtgever te zorgen voor een degelijke(crew)maaltijd.

Artikel 10. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 7 dagen voor datum van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/ of opschorting.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van twee procent, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan Opdrachtnemer tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro.
 4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door Opdrachtnemer in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
 5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
 6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens Opdrachtnemer voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 7. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Opdrachtnemer te verschaffen.
 8. De opdrachtgever verplicht zich jegens Opdrachtnemer nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/ of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11. Annulering

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet weigeren voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit per aangetekend schrijven ter kennis te brengen aan Opdrachtnemer onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Opdrachtnemer bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever.
  1. Opzegging 4 weken of korter voorafgaand aan het optreden 100% van de gage.
  2. Opzegging tussen 4 weken en 2 maanden of korter voorafgaand aan het optreden 75 % van de gage.
  3. Opzegging tussen 2 maanden en 8 maanden of korter voorafgaand aan het optreden 50 % van de gage.
  4. Opzegging langer dan 8 maanden voorafgaand aan het optreden 40 % van de gage.
 2.  Deze kosten zijn vanaf het moment van de annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bruiloften: Zou u of zou uw partner komen te overlijden, dan komt deze overeenkomst geheel te vervallen. Mocht ten gevolge van overlijden van familie 1e graads, uw feest uitgesteld worden tot een in overleg te bepalen datum, dan zullen er geen extra kosten aan u worden doorberekend.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/ of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 12. Klachten

 1. Met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan Opdrachtnemer per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Opdrachtnemer geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring

 1. Opdrachtnemer kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/ of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Opdrachtnemer uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
 2. Opdrachtnemer is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/ of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/ of zaken, gedurende het evenement.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/ of verlies van door Opdrachtnemer of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak ter zake.
 4. In het geval van meerwerk en/ of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) komen alle (on)kosten van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door Android DJ’s, events & More of Superbruiloft.n ingeschakelde derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 5. Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Opdrachtnemer, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De wederpartij vrijwaart Opdrachtnemer tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 14. Ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
  1. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  2. een dag van nationale rouw;
  3. contingentering- of andere overheidsmaatregelen
  4. werkstaking;
  5. natuurrampen;
  6. ziekte van de artiest;
  7. het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Opdrachtnemer in geval van overmacht gerechtigd:
  1. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
  2. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/ of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 16. Onverbindendheid/ Hiaten

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich dan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 17. Privacy

Dit is de privacyverklaring van Opdrachtnemer, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01095498, inzake Opdrachtnemer. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Opdrachtnemer. U dient zich ervan bewust te zijn dat Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten (offerte en/of boeking) van Opdrachtnemer, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Opdrachtnemer en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Opdrachtnemer worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. U kunt het ontvangen van Opdrachtnemer mailings te alle tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Opdrachtnemer. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Kamer van Koophandel. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Beeldmateriaal

Tijdens shows, evenementen & optredens kunnen door ons foto's/video opnames worden gemaakt, al het door ons gemaakte beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden waaronder website/social media/bedrijfsuitingen. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Bewaartermijn

Opdrachtnemer bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. M.u.v. concrete bewaartermijnen in andere wetten waar Opdrachtnemer zich aan moeten houden, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 18. Geschillen

 1. Op de door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Leeuwarden.

Binnenkort iets te vieren? Wij maken van uw speciale gelegenheid een groot succes!   Check beschikbaarheid