Algemene voorwaarden drive-in show

 1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven contractant kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.
 2. Contractant verklaart door ondertekening van de overeenkomst meerderjarig te zijn. Contractant verklaart persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
 3. Android Drive-in show verplicht zich minimaal een uur voor aanvang optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn.
 4. Android Drive-in show verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de contractant en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.
 5. Android Drive-in show zal in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden in overleg met de contractant er alles aan doen om een vervangende show in te zetten.
 6. Android Drive-in show zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door contractant of derden, voortvloeiend uit het optreden.
 7. Android Drive-in show is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 8. Android Drive-in show is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Android Drive-in show of van hen, die door Android Drive-in show te werk zijn gesteld.
 9. Android Drive-in show zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
 10. Overmacht: Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Android Drive-in show of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Android Drive-in show, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Android Drive-in show, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Android Drive-in show overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Android Drive-in show is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
 11. De Android Drive-in show crew heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de contractant en dienen bij een avondvullend optreden te worden voorzien van een warme maaltijd. De Android Drive-in show crew bestaat uit 2* personen (*afhankelijk van de soort show)
 12. Indien de contractant bij andere werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van medewerkers van Android Drive-in show, worden deze medewerkers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de contractant, ook terzake is contractant derhalve tegenover Android Drive-in show aansprakelijk.
 13. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de contractant (niet van toepassing bij prive gelegenheden).
 14. De contractant zal Android Drive-in show op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie kunnen belemmeren.
 15. De contractant zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.
 16. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste een uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
 17. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de contractant dit vóór het opteren van, Android Drive-in show  doch uiterlijk voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan Android Drive-in show.
 18. Indien de laad -en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is, zal contractant zorgdragen voor extra assistentie (sjouw hulp).
 19. Contractant zal zorgdragen dat Android Drive-in show binnen een straal van 25 meter vanaf de speelplaats kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever dit verzorgen. Android Drive-in show kan na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een straal van 500 meter van de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden contant in kleine coupures tijdens het feest afgerekend.
 20. Contractant zal zorgdragen voor veilige en voldoende netspanning, in de vorm van minimaal 1 deugdelijke CEE-standaard (5 polige, 3 fasen+Nul+Aarde) 32* Ampère krachtstroomaansluiting, of minimaal 2 aparte onbelaste 230Volt, 16  ampère groepen. (* stroomvoorziening afhankelijk van de show) De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 30 meter van de speelplek.
 21. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Android Drive-in show. Deze behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de contractant door te berekenen.
 22. De contractant staat een normale  soundcheck toe van minimaal 5 minuten.
 23. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijd prijzen zijn op aanvraag), en dienen contant te worden afgerekend.
 24. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van Android Drive-in show door weersomstandigheden.
 25. Indien een openlucht optreden of een optreden aan boord van een boot/schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van Android Drive-in show en de contractant, waarbij in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van Android Drive-in show doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de contractant bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
 26. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de contractant niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.
 27. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van Android Drive-in show dreigt, is Android Drive-in show gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de contractant niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
 28. In situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, vechtpartijen en gooien met drank,  waar schade is ontstaan aan apparatuur en/of andere bezittingen van Android Drive-in show zal contractant aansprakelijk worden gesteld.
 29. Contractant verklaart dat er bij dit optreden alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Indien binnen zeven dagen voor het geplande optreden het niet mogelijk blijkt om dit optreden doorgang te laten vinden, door  zaken zoals: nalatigheid van huurder (inclusief maar niet uitsluitend, tegenvallende opkomst), of als in alle redelijkheid het gebrek aan noodzakelijke veiligheid voor Android Drive-in show, haar apparatuur en/of  andere bezittingen en/of haar CREW, optreden onmogelijk maakt, dan zal contractant  het overeengekomen honorarium geheel dienen te voldoen. Dit omvat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bescherming tegen weersinvloeden, een deugdelijk podium, adequate bescherming tegen molestsituaties (dranghekken, security) enz. In alle bovenstaande gevallen zal er geen beroep kunnen worden gedaan op overmacht.
 30. Annulering van het optreden door de contractant ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.
 31. Annulering door de contractant van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan Android Drive-in show geschieden.
 32. Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel. Bij annulering binnen de genoemde onderstaande periode vóór de overeengekomen optreeddatum zullen de daarachter genoemde percentages van het afgesproken gage worden gehanteerd en zijn per direct op eisbaar.
  1. Verschuldigd percentage gage per periode tot aan het optreden:
   • Zeven (7) dagen of korter: 100%
   • Zeven (7) tot veertien (14) dagen: 75%
   • Veertien (14) tot eenendertig (31) dagen: 50%
   • Meer dan eenendertig (31) dagen: 25%
  2. Zou u of zou uw partner komen te overlijden (bruiloften), dan komt deze overeenkomst geheel te vervallen. Mocht ten gevolge van overlijden van een naaste, uw feest uitgesteld worden tot een in overleg te bepalen datum, dan zullen er geen extra kosten aan u worden doorberekend.
 33. Betaling van het honorarium en eventuele andere kosten aan Android Drive-in show geschiedt netto contant voor aanvang optreden. Of voor aanvang optreden overgemaakt op:
  bank rekening nummer: IBAN NL20 RABO 0322 9874 82 ten name van M.A. Burger inzake Drive-in show, onder vermelding van factuur nummer.
 34. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door contractant aan Android Drive-in show is contractant, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
 35. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door  contractant aan Android Drive-in show komen alle daardoor aan Android Drive-in show veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van contractant, die deze des verzocht onverwijld aan  Android Drive-in show zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van  Android Drive-in show worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
 36. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt Android Drive-in show zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, hetgeen de contractant niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.
 37. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de contractant nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Android Drive-in show die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.
 38. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.
 39. Tijdens onze evenementen kunnen foto's/filmopnames worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Heeft u problemen met een specifieke afbeelding dan kunt u altijd contact met ons op nemen.
 40. Informatie op de website van Android Drive-in show, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van .Android Drive-in show. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.